Aile Hekimliği Şube Müdürlüğü

 • Yıllık hizmet plan ve programlarını hazırlamak, uygulamak, uygulatmak, denetlemek ve değerlendirmek.

 • Birimi ilgilendiren hizmetlerin yürütülmesi için gerekli insan gücü planlamasını ilgili birimlerle işbirliği içerisinde yapmak, gereken tedbirleri almak.
 • Aile hekimliği ile ilgili ödeneklerin zamanında, usulüne uygun ve yerinde harcamasını ilgili birim ile işbirliği yaparak sağlamak.
 • İlde yürütülen aile hekimliği faaliyetlerinin izleme ve değerlendirmelerini yapmak, raporlar hazırlamak ve öneriler sunmak.
 • Aile hekimliği performans işlemlerini yürütmek ve itirazlarını değerlendirmek.
 • Hizmetlerin yürütülmesi için gereken organizasyonu ve eşgütümü sağlamak, bu konuda diğer resmi ve özel kuruluşlarla işbirliği yapmak.
 • Aile hekimliğinin işleyişiyle ilgili verileri temin etmek, incelemek, kontrol ve hesaplarını yapmak, istatistik ve raporlarını hazırlamak.
 • Aile hekimliği uygulaması ile ilgili şikayetleri değerlendirmek.
 • Aile hekimliği uygulamasına ilişkin denetimleri yapmak ve denetim sonucuna göre gerekli iş ve işlemleri gerçekleştirmek.
 • İlgili birimler ve istatistik birimi ile işbirliği içerisinde hizmet değerlendirmesi yapmak, tespit edilen aksaklıkların düzeltilmesini sağlamak ve değerlendirme sonuçlarını gelecek yılın çalışma plan ve programında göz önünde bulundurmak.
 • Müdürün verdiği diğer görevleri yapmak.