TOPLUM SAĞLIĞI HİZMETLERİ BİRİMİ GÖREVLERİ:

 

1)    Yıllık hizmet plan ve programlarını hazırlamak, uygulamak, uygulatmak, denetlemek ve değerlendirmek.

2)    Hizmetlerin yürütülmesi için gerekli insan gücü planlamasını ilgili birimlerle işbirliği içerisinde yapmak, gereken tedbirleri almak.

3)    Topluma yönelik sağlık hizmetlerinin geliştirilmesini sağlamak amacıyla eğitimler düzenlemek.

4)    Nüfus hareketlerini izlemek, bu çerçevede ihtiyaç duyulan tedbirleri almak.

5)    Toplum sağlığı merkezlerinin İlde izleme ve değerlendirme faaliyetlerini yürütmek.

6)    Koruyucu ağız diş sağlığı hizmetlerinin ilde yürütülmesini sağlamak.

7)    Adli tabiplik hizmetleri ile ihtiyaç halinde defin ruhsatına yönelik iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak.

8)    İl kapsamında resmi veya özel kuruluşlarca yapılacak sağlık tarama hizmetlerine izin vermek, denetlemek.

9)    İlde cezaevi sağlık hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak.

10)    Evde sağlık hizmetleri, palyatif bakım hizmetleri gibi toplum temelli sağlık hizmetlerinin İlde yürütülmesini sağlamak, izleme ve değerlendirme çalışmaları yapmak.

11)    Toplum temelli sağlık hizmetlerinin geliştirilmesini sağlamak amacıyla eğitimler düzenlemek.

12)    Toplum sağlığı merkezi çalışanlarının hizmet içi eğitimlerinin planlanması ve uygulanması faaliyetlerini yürütmek.

13)    Okul sağlığı ve kent sağlığı hakkında hazırlanan programların yürütülmesini sağlamak. Sağlık ile ilgili ortaöğretim, ön lisans ve lisans öğrencilerinin staj işlemlerini yürütmek.

14)    Milli eğitim müdürlükleriyle işbirliği yapılarak öğrencilere yönelik koruyucu sağlık hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin faaliyetleri koordine etmek.

15)    Kurumun belirlediği standartlar çerçevesinde üniversitelerle işbirliği protokollerini yapmak ve uygulanmasını sağlamak.

16)    İldeki sağlık evlerinin bina ve personel ihtiyacı ile ilgili planlamaları yapmak.

17)    Toplum sağlığı merkezi personeli tarafından yapılan gezici sağlık hizmetlerinin planlamasını ve uygulanmasını sağlamak.

18)    Halk sağlığı laboratuvarları ve diğer birinci basamak sağlık kuruluşlarının, fiziki yapı, konuşlanma yeri gibi ildeki koordinasyonunu sağlamak ve Kurum ile yazışmalarını yapmak.

 

19)    Hizmetin planlanması ve yürütülmesinde ilgili kurum ve kuruluşlar ile koordinasyonu sağlamak, işbirliği yapmak.

 

20)    Müdürün verdiği diğer görevleri yapmak.